Algemene voorwaarden

VERZENDEN & RETOURNEREN

Artikel 1 -Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door ChocoladeHuys.COM worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ChocoladeHuys.COM;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels -, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ChocoladeHuys.COM en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 

 

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van ChocoladeHuys.COM

ChocoladeHuys.COM (statutair Iunctis  Viribus B.V.)

De Tjonger 24B

8253 PZ DRONTEN

0321-700 224

info@chocoladehuys.com

Kvk: 77422325

BTW: NL86100972B01

 

Artikel 3 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ChocoladeHuys.COM. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ChocoladeHuys.COM. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ChocoladeHuys.COM behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ChocoladeHuys.COM erkend.

Artikel 4 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ChocoladeHuys.COM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ChocoladeHuys.COM voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ChocoladeHuys.COM zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 -Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ChocoladeHuys.COM gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ChocoladeHuys.COM niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belasting; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ChocoladeHuys.COM de prijs garandeert; - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; - de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; - de gedragscodes waaraan ChocoladeHuys.COM zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 6 -De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ChocoladeHuys.COM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ChocoladeHuys.COM is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ChocoladeHuys.COM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ChocoladeHuys.COM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. ChocoladeHuys.COM kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ChocoladeHuys.COM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ChocoladeHuys.COM zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van ChocoladeHuys.COM waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 4 Artikel 7 - Besteltijd en verzending 1. Voor onze verzendingen gebruiken wij PostNL. Indien u voor 14:00 uur een bestelling plaatst, wordt het pakket de eerstvolgende werkdag nog meegestuurd met PostNL (indien anders aangegeven op de betreffende productpagina). Houdt u er rekening mee dat er op zaterdag en zondag geen post verzonden wordt en dat er op zondag en maandag niet wordt bezorgd. 2. In principe ontvangt u de bestelling een dag na verzending, echter een garantie kunnen wij u helaas niet geven. Producten voor levering op maandag dienen vrijdagmiddag vóór 14:00 uur besteld te zijn, indien bij het product staat aangegeven ‘Levertijd: voor 14.00 uur besteld, morgen in huis’. Voor producten waar een langere leveringstijd staat aangegeven geldt een latere leveringstijd. 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ChocoladeHuys.COM kenbaar heeft gemaakt. 4. Bestellingen worden altijd bevestigd met een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. ChocoladeHuys.COM is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. 5. ChocoladeHuys.COM is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen. 6. Voor de levertijden van pakketten naar het buitenland klik hier. Onderstaande leveringskosten worden steeds geactualiseerd in de winkelwagen. De kosten zoals getoond in de winkelwagen zijn de meest actuele. 7. Voor andere landen wordt, afhankelijk van de bestelwaarde en het gewicht, een prijs gegeven bij afrekening, maar vóór de betaling, zodat u deze nog kunt controleren. Wij verschepen naar vrijwel de hele wereld. Neemt u contact met ons op als een land niet automatisch wordt aangegeven in de winkelwagen. 8. Wij leveren in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, oudejaarsdag en 24 december, tenzij anders met u is overeengekomen. 9. In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de producten niet af te leveren. 10. ChocoladeHuys.COM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 11. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ChocoladeHuys.COM geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 12. Na ontbinding conform het vorige lid zal ChocoladeHuys.COM het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Artikel 8 - Betaling en prijzen 1. Bij bestellingen via de webshop kan de consument uitsluitend betalen middels vooruitbetaling via iDeal. 2. Producten die niet zijn betaald middels iDeal worden niet bezorgd tenzij de consument een andere regeling met Chocolaterie Pierre heeft getroffen. 3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 9% btw. 4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ChocoladeHuys.COM te melden.

 Artikel 9 - Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument, behoudt ChocoladeHuys.COM zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden ChocoladeHuys.COM slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van ChocoladeHuys.COM gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. ChocoladeHuys.COM kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

5 Artikel 10 - Allergenen Op de webshop van Chocolaterie Pierre staan bij elk product de allergenen vermeld voor het artikel in kwestie. Deze informatie staat aangegeven onder het kopje ‘allergenen’. De consument dient er echter rekening mee te houden dat elk product sporen van noten, gluten en lactose kan bevatten, ook al staat dit niet aangegeven bij het product zelf.

Artikel 11 - Overmacht

 1. ChocoladeHuys.COM is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. ChocoladeHuys.COM behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ChocoladeHuys.COM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 3. Indien ChocoladeHuys.COM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 -Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht van door ChocoladeHuys.COM geleverde producten is uitgesloten op de producten die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd. Dit omvat producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals chocolade en andere food-producten. Dergelijke producten worden dus niet teruggenomen.
 2. Met betrekking tot door ChocoladeHuys.COM geleverde producten waar de consument wel een herroepingsrecht op heeft, geldt dat indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening komen. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ChocoladeHuys.COM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 13 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ChocoladeHuys.COM hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 14 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ChocoladeHuys.COM.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ChocoladeHuys.COM. Dit hoeft niet als ChocoladeHuys.COM heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de ChocoladeHuys.COM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als ChocoladeHuys.COM niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als ChocoladeHuys.COM aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld aan info@chocoladehuys.com, onder vermelding van alle relevante gegevens en met een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht.
 2. Bij de levering dient de consument direct de producten te controleren op zichtbare gebreken. Met name dient de consument te controleren of de juiste producten zijn geleverd en of de afgeleverde producten overeenstemmen met het overeengekomene.
 3. Zichtbare tekortkomingen dienen direct na levering doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij ChocoladeHuys.COM te worden gemeld.Niet-zichtbare gebreken, waaronder doch niet beperkt tot tekortkomingen in smaak dient de consument bij ChocoladeHuys.COM te melden binnen twee werkdagen na ontdekking, dan wel binnen twee werkdagen nadat de consument de gebreken redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, vervanging of ontbinding, uit welke hoofde dan ook, vervalt 1 jaar na de levering.
 4. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht, kleur en de vorm van de geleverde producten zijn inherent aan de aard van de producten die ChocoladeHuys.COM levert. Afwijkingen, binnen de voor de desbetreffende producten geldende specificaties, leiden dan ook niet tot een (toerekenbare) tekortkoming van ChocoladeHuys.COM en geven geen recht op vervanging en/of creditering van de prijs.
 5. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling van de producten door de consument. Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan gebruik of opslag van de producten op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor de desbetreffende (bederfelijke) producten gebruikelijke voorschriften.
 6. Indien de klacht gegrond blijkt zal ChocoladeHuys.COM de desbetreffende producten vervangen.
 7. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan.
 8. De consument is verplicht het product waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan ChocoladeHuys.COM.
 9. Bij ChocoladeHuys.COM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ChocoladeHuys.COM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 10. De consument dient ChocoladeHuys.COM in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. ChocoladeHuys.COM is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar consument uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover de schade door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het schadeveroorzakende product.
 2. ChocoladeHuys.COM is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van ChocoladeHuys.COM ten opzichte van de consument beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. 3. Chocolaterie Pierre is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie.

Artikel 17 -Geschillen Op overeenkomsten tussen ChocoladeHuys.COM en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 -Gebruik van gegevens

 1. ChocoladeHuys.COM behandelt klantgegevens vertrouwelijk en geeft of verkoopt klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig verbonden zijn aan ChocoladeHuys.COM. Daarmee houdt ChocoladeHuys.COM zich aan de Wet Persoonsregistraties.
 2. ChocoladeHuys.COM maakt in sommige gevallen gebruik van klantgegevens voor een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies voor de consument om zichzelf van deze lijst te verwijderen.